REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU I USŁUGI VERIFGO

Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem użytkowania oraz Polityką prywatności serwisu Verifgo.com. Użytkowanie serwisu Verifgo.com. oznacza, że przeczytali Państwo wszystkie warunki zawarte w regulaminie oraz akceptują go.

 • § 1. Postanowienia ogólne

 • 1. Aplikacja mobilna – aplikacja umożliwiająca korzystanie z Systemu, dostępna pod nazwą „Verifgo” do nieodpłatnego pobrania z platformy dystrybucji cyfrowej App Store i Google Play na urządzenia przenośne pracujące pod kontrolą systemów operacyjnych iOS i Android.
 • 2. Usługodawca - BLI Sp. z o.o., KRS: 0000729263, NIP: 5213824584, REGON: 380041697. Adres: ul. Domaniewska 37/2.43, Warszawa, 02-672, www.bli.pl . Dalej zwana BLI lub BLI Sp. z o.o. lub Usługodawca.
 • 3. Usługobiorca, klient - Klient, Przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną, osobą prawną i jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.
 • 4. Subskrypcja - to okres czasu, na który usługa udostępniana jest Klientowi, przy czym nie dłuższy niż określony w Cenniku i elektronicznym wniosku zamówienia usługi.
 • 5. Opłata abonamentowa (lub abonament lub subskrypcja)- uiszczana przez Usługobiorcę z góry opłata z tytułu świadczenia Usług, ustalana zgodnie z Cennikiem znajdującym się na Stronie, obowiązującym w chwili zamówienia Usługi.
 • 6. Cennik - załącznik do Regulaminu zamieszczony w Serwisie, zawierający zestawienie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Strony oraz informacje dotyczące wysokości oraz warunków odpłatności za Usługi.
 • 7. Dodatki - zestawienie dodatkowych, odpłatnych usług dostępnych w ramach Serwisu.
 • 8. Administrator zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w każdym czasie, przy czym zmiany te nie stanowią zmiany Regulaminu.
 • 9. Oprogramowanie – oprogramowanie komputerowe dostępne na stronie www.verifgo.com lub www.verifgo.pl stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, oferowane przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego w wersji SaaS; określa się stronę www w domenie i subdomenach "Verifgo.com oraz Verifgo.pl" wraz z treścią, plikami html, kodem źródłowym i grafiką.
 • 10. Dział Obsługi Klienta – punkt udzielający informacji Użytkownikom. Kontakt z Działem Obsługi Klienta jest możliwy za pośrednictwem telefonu lub e-maila w Dni robocze od godziny 10:00 do godziny 18:00. Telefon: +48221006881, email: office@verifgo.com . Opłata za połączenie z Działem Obsługi Klienta jest zgodna z posiadaną taryfą operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 • 11. Dzień roboczy – każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.
 • 12. Verifgo.com lub Verifgo – Serwis internetowy, usługa, aplikacje i funkcjonalności dostarczone przez BLI Sp. z o.o., KRS: 0000729263, NIP: 5213824584, REGON: 380041697. Adres: ul. Domaniewska 37/2.43, Warszawa, 02-672, www.bli.pl . Dalej zwana BLI sp. z o.o.
 • 13. Dział techniczny – Jeton Sp. z o.o. / www.jeton.pl
 • 14. System – komputerowy system weryfikacji użytkowników. System umożliwia obsługę procesu sprawdzenia kodu dostępu i powiazania go z zarejestrowaną firmą. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Systemu to: dostęp do sieci internet, przeglądarka stron internetowych (zalecane: internet explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera) aplikacja do obsługi Javascript oraz plików Cookies, program do obsługi plików typu PDF albo Aplikacja mobilna.
 • 15. Dotpay.pl – system transakcyjny zgodnie z jego regulaminem pod adresem https://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/
 • 16. Kod dostępu, generowany kod, kod – losowy ciąg liczb generowany przez system w celu powiązania go z numerem NIP firmy, wyświetlający odpowiednią nazwę firmy.
 • 17. Generowanie kodu – oznacza losowe przyznanie użytkownikowi kodu, który jest powiązany z firmą do której należy użytkownik
 • 18. Pozytywna weryfikacja – oznacza że kod który podał użytkownik jest powiązany z firmą do której przynależy jego konto.
 • 19. Negatywna weryfikacja –brak powiązania kodu z firmą lub błędnie wpisany kod.
 • 20. Konto osobiste – konto tworzone do zarządzania firmą na uprawnieniach menadżera.
 • 21. Gość – osoba nie posiadająca dostępu do systemu
 • 22. Pozwolenie wejścia do innych firm– lista firm które pozwalają na pozytywną weryfikację kodów generowanych przez użytkowników mojej firmy.
 • 23. Pozwolenie wejścia do mojej firmy – lista firm których użytkownicy będą pozytywnie weryfikowani przy wejściu do firmy zarządzanej przez moje konto osobiste.
 • 24. Konto użytkownika – konto tworzone przez konto osobiste z ograniczonym dostępem do weryfikacji, umożliwia posiadanie takich samych uprawnień co menadżer
 • 25. Firma – profil firmy zweryfikowany w systemie, posiadający NIP zgodny z nazwą firmy dostępną w GUS
 • 26. Profil firmy – profil utworzony przez konto osobiste, z wpisanymi danymi firmy pobranymi z GUS na podstawie wpisanego numeru NIP. Aby zmienić dane w systemie Verifgo należy zmienić je w bazie GUS str. 2
 • 27. GUS – Główny Urząd Statystyczny i baza danych dostępna pod adresem https://api.stat.gov.pl/Home/RegonApi
 • 28. NIP - numer identyfikacji podatkowej przypisany do firmy
 • 29. Weryfikacja firmy – oznacza potwierdzenie, że użytkownik konta osobistego, którego użył do weryfikacji firmy ma bezpośredni dostęp do konta bankowego firmy o numerze wpisanym na białą listę urzędu skarbowego i może przelewać z niego środki pieniężne. Jest to jedyny sposób na weryfikację wiarygodności osoby rejestrującej konto osobiste.
 • 30. Opłata weryfikacyjna – opłata za porównanie zgodności numeru konta przelewu z kontem na białej liście urzędu skarbowego dostępnego na stronie https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vatwyszukiwarka/. Opłata nie jest zwracana w przypadku wykonania przelewu z konta nie znajdującego się na liście. Każda kolejna weryfikacja jest płatna tak jak za nową weryfikację.
 • 31. Darmowa weryfikacja – oznacza weryfikację kodu poprzez wpisanie go na stronie głównej www.verifgo.com , umożliwia potwierdzenie że kod pochodzi z podmiotu powiązanego lub kod jest błędny.
 • 32. Wersja premium – oznacza dostęp do systemu z funkcjami, które umożliwiają łączenie firm które mogą zezwalać na pozytywną weryfikację użytkowników firm, poprzez umieszczanie firm na odpowiednich listach. Wersja premium oznacza dostęp do systemu w pełnej funkcjonalności z ograniczeniem ilościowym do użytkowników, ilości firm dostępnych do weryfikacji.
 • 33. Subskrypcja – oznacza opłatę pobieraną z góry płatną za określony okres zgodny z cennikiem. Opłata pobierana jest przez system dotpay.pl i. Subskrypcja jest aktywna w okresie na jaki została wykupiona zgodnie z cennikiem.
 • § 2. Użytkowanie usług

 • 1. Zabrania się kopiowania oprogramowania, jak również wykorzystywania go niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 • 2. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób naruszający przepisy prawa.
 • 3. Cześć funkcjonalności Serwisu dostępna jest po zalogowaniu się.
 • 4. Użytkownik zakładając konto osobiste należy podać: Adres email oraz klikając link aktywacyjny konta osobistego.
 • 5. Po aktywacji konta osobistego, tworzy się automatycznie profil firmy, który jest niezweryfikowany.
 • 6. Aby dokonać pełnej aktywacji firmy należy przejść procedurę zgodnie z formularzem na stronie www.verifgo.com/register .
 • 7. Aby uzyskać pełną aktywację firmy należy uiścić opłatę aktywacyjną zgodną z cennikiem podaną w formularzu rejestracji.
 • 8. Korzystanie z wersji darmowej wymaga pełnej aktywacji firmy.
 • 9. Korzystanie z wersji płatnej wymaga pełnej aktywacji firmy.
 • 10. Weryfikacja kodów na stronie www.verifgo.com dla użytkowników bez konta osobistego jest bezpłatna i nie wymaga podawania danych.
 • 11. Wersja płatna przeznaczona jest dla firm i posiada funkcje łączenia kodów z innymi firmami przez co zwiększa bezpieczeństwo dostępu.(zapytaj nasz dział techniczny)
 • 12. Zakup wersji premium odblokowuje funkcje na czas wykupionej usługi której Cennik dostępny jest po zalogowaniu na stronie verifgo.com/login w zakładce firma > Zamów pakiety.
 • 13. Bez aktywacji konta firmy , firma nie zostanie dodana do bazy verifgo.com i nie może być powiązana z kodem generowanym przez użytkownika.
 • 14. Użytkownik nie może zmienić danych firmy, jedyną drogą zmiany firmy jest ich zmiana w systemie GUS.
 • 15. Zakres usług bezpłatnych i wersja testowa usług mogą zostać w dowolnym momencie zmodyfikowane lub wyłączone.
 • 16. Usługi płatne stają się dostępne po wyraźnej akceptacji i po opłaceniu zamówienia przez użytkownika.
 • 17. Użytkownik zamawia usługę poprzez formularz na stronie Serwisu po zalogowaniu.
 • 18. Zakończenie świadczenia usługi następuje poprzez:
  • a. Automatycznie po zakończeniu okresu opłaconego abonamentu
  • b. Na wniosek użytkownika złożony na adres email: office@bli.pl
  • c. W przypadku korzystania z Serwisu w sposób naruszający postanowienia regulaminu lub przepisów prawa.
  • d. Innych okoliczności zawartych w niniejszym regulaminie.
  • e. Na skutek siły wyższej
 • 19. Płatności za wersję premium użytkownicy z Polski dokonują za pośrednictwem systemu Dotpay.pl
 • 20. Cennik usług może być zmieniany w dowolnym momencie.
 • 21. BLI za każdą subskrypcję wystawia fakturę VAT 23% dostępną po zalogowaniu do pobrania.
 • 22. Zakres usług bezpłatnych może zostać w dowolnym momencie zmieniony.
 • 23. Zawarcie Umowy następuje z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków:
  • o zarejestrowania się Usługobiorcy na Stronie,
  • o akceptacji Regulaminu wraz z ewentualnymi załącznikami,
  • o dokonania płatności opłaty abonamentowej zgodnej z Cennikiem.
 • 24. Zawarcie Umowy następuje z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków:
  • o zarejestrowania się Usługobiorcy na Stronie,
  • o akceptacji Regulaminu wraz z ewentualnymi załącznikami,
  • o dokonania płatności opłaty abonamentowej zgodnej z Cennikiem.
 • 25. Z tytułu świadczenia Usług Usługobiorca obowiązany jest do uiszczania opłat abonamentowych należnych za świadczone str. 3 Usługi, na warunkach określonych w Cenniku oraz zestawieniu Dodatków.
 • 26. Zmiany Cennika są ogłaszane na Stronie a zmiany Dodatków w Serwisie i nie stanowią zmian niniejszego Regulaminu.
 • 27. W razie zmiany danych Usługobiorcy konieczne może być powtórzenie usługi weryfikacji firmy.
 • 28. Usługobiorca ma prawo zmienić usługę w czasie trwania aktualnego okresu abonamentowego wyłącznie w przypadku zmiany usługi na usługę, za którą przewidziana jest wyższa opłata abonamentowa. W takim przypadku niewykorzystane środki pozostające z dokonanej płatności za pakiet niższy zostaną proporcjonalnie przeliczone do wybranego pakietu wyższego i według ich wysokości zostanie ustalony okres korzystania z pakietu wyższego.
 • 29. Zmiana usługi na pakiet niższy, za który przewidziana jest niższa opłata abonamentowa jest możliwa po zakończeniu bieżącego okresu abonamentowego i obowiązuje od końca aktywnego okresu pakietu wyższego lub od dnia płatności w zależności od tego, która data jest korzystniejsza dla Usługobiorcy.
 • 30. Administrator po otrzymaniu płatności wystawia fakturę w formie elektronicznej, którą przesyła w formacie PDF na adres e-mail podany przez użytkownika.
 • 31. Faktura w postaci papierowej będzie wystawiona oraz dostarczona za pomocą poczty tylko na wyraźne życzenie użytkownika wyrażone w formie pisemnej przesłane na adres Usługodawcy.
 • § 3. Dane użytkownika i ich ochrona

 • 1. Dane użytkownika Serwisu, wprowadzane do Serwisu, stanowią własność Usługobiorcy.
 • 2. Wszelkie dane Usługobiorcy gromadzone i przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prawidłowego, zgodnego z Regulaminem świadczenia Usług w szczególności weryfikacji kodów generowanych przez użytkowników i łączenia ich z firmami.
 • 3. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Usługobiorcy, jego firmy i wszelkich innych danych wprowadzanych do Serwisu.
 • 4. Na ochronę, o której mówi pkt. 3 składają się w szczególności:
  • a. System bezpieczeństwa transmisji danych - dane Usługobiorcy szyfrowane są przy użyciu klucza SSL (Secure Socket Layer) i praktycznie nie mogą być przechwycone i rozszyfrowane przez niepowołane osoby.
  • b. System kontroli dostępu do danych - tylko Usługobiorca ma dostęp do swoich danych, za pomocą wymyślonego przez siebie hasła.
 • 5. Operator i zatrudnione przez niego osoby nie mają wglądu do danych Usługobiorcy, poza danymi niezbędnymi do świadczenia Usług.
 • 6. System zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń - wszelkie wprowadzone przez Usługobiorcę dane będą przechowywane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ich utraty w razie awarii sprzętu.
 • 7. Usługodawca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Usługobiorcę.
 • 8. Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz danych swojej firmy i modyfikowania ich w każdej chwili.
 • § 4. Wsparcie techniczne użytkowników

 • 1. Realizacja usług serwisu wspierana jest przez dział obsługi klienta i dział techniczny.
 • 2. Użytkownicy nieposiadających subskrypcji na wersję premium obsługiwani są tylko drogą mailową.
 • 3. Użytkownicy posiadający wykupioną subskrypcję premium są obsługiwaniu przez każdy dostępny kanał pomocy zgodnie z regulaminem (patrz definicje)
 • 4. Dział techniczny zapewnia dla kont płatnych specjalne wsparcie w dostępności usługi zapewniające dostępność serwisu na 99% czasu w skali roku wyłączając przerwy techniczne o których użytkownicy będą informowani na 24h przed takim serwisem.
 • 5. Dział techniczny rezerwuje czas na aktualizacje oprogramowania i wprowadza je w godzinach najmniejszego obciążenia serwisu.
 • 6. W przypadku wykrycia błędów serwisu, dział techniczny zobowiązany jest do naprawy błędu w ciągu 3h od wykrycia.
 • 7. Firmy posiadające konto płatne mogą podpisać umowę SLA na wyższe parametry obsługi technicznej płatne oddzielnie.
 • 8. Dział techniczny zapewnia szkolenia i wdrożenia odpłatnie na podstawie osobnych zleceń.
 • 9. Dział techniczny zapewnia wdrożenia usług dostosowanych indywidualnie na podstawie osobnych zleceń.
 • § 5. Reklamacje

 • 1. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać elektronicznie na adres office@Verifgo.com .
 • 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 • 3. W przypadku rezygnacji z korzystania z Serwisu przed końcem opłaconego okresu abonamentowego użytkownikowi nie przysługuje zwrot pobranej należności. Użytkownik ma możliwość przetestowania wszystkich funkcji w wersji bezpłatnej.
 • 4. Klient będący konsumentem wyraża zgodę na uruchomienie usługi przed upływem 14. dniowego terminu odstąpienia od umowy(klient będący konsumentem: jest świadomy, że w związku z powyższym, na mocy art. 38 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta traci prawo do odstąpienia do umowy)
 • § 6. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 • 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych lub podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej Rozporządzeniem) udostępnianych przez Usługobiorców w celu świadczenia im usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu. Usługodawca, jako administrator tych danych dba o ich bezpieczeństwo w szczególności chroni przed dostępem osób nieupoważnionych.
 • 2. W zakresie objętym niniejszym regulaminem Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania i wykorzystania danych użytkowników Serwisu w celu świadczenia zamówionych przez Usługobiorców usług określonych w niniejszym Regulaminie.
 • 3. Usługobiorca zobowiązany jest do informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach danych teleadresowych koniecznych do wystawiania faktur i doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu poczty elektronicznej pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane.
 • 4. Użytkownik sam decyduje o treściach wprowadzane do systemu dotyczących korzystania usługi (dane firm, dane pracowników) i przetwarza je zgodnie ze specyfikacją usługi.
 • 5. Użytkownik wprowadzając dane do serwisu posiada upoważnienie osób, których dane wpisuje do serwisu.
 • 6. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe Usługobiorców: W celu realizacji umowy lub dokonania innej czynności prawnej z Usługobiorcą, Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
  • a. nazwisko i imiona;
  • b. numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • c. adres zameldowania na pobyt stały;
  • d. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;
  • e. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy;
  • f. adresy elektroniczne usługobiorcy.
 • 7. W celu realizacji umowy lub dokonania innej czynności prawnej z Usługobiorcą, Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
 • 8. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi (dane eksploatacyjne):
 • 9. oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
 • 10. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
 • 11. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
 • 12. informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.
 • 13. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcę w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.
 • 14. Usługodawca jest administratorem danych osobowych lub podmiotem przetwarzającym w rozumieniu Rozporządzenia, udostępnianych przez użytkowników Serwisu w celu świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu. Usługodawca, jako administrator tych danych dba o ich bezpieczeństwo stosując się do przepisów Rozporządzenia w szczególności chroni przed utratą i dostępem osób nieupoważnionych.
 • 15. Udostępnienie przez Usługobiorcę swoich danych w celu świadczenia Usługi jest dobrowolne. Usługobiorca ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
 • 16. Usługobiorca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia, które przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach usługi udostępnianej przez Usługodawcę.
 • 17. Uslugobiorca powierza do przetwarzania dane osobowe, które Usługodawca ma prawo przetwarzać w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi, określonym w § 1 pkt 3 niniejszego regulaminu.
 • 18. Usługobiorca, jako administrator danych dba o przetwarzanie ich zgodne z prawem oraz bezpieczeństwo przetwarzanych w ramach Usługi danych osobowych swoich klientów stosując się do przepisów Rozporządzenia. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 • 19. Usługodawca może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Usługobiorcę danych osobowych innym podmiotom, na co użytkownik Serwisu wyraża zgodę.
 • 20. Dalsze powierzenie przetwarzania danych powierzonych przez Usługobiorców dotyczy Dostawców dostarczających Usługodawcy odpowiedniej infrastruktury informatycznej oraz innych narzędzi niezbędnych do świadczenia Usług.
 • 21. Usługodawca zobowiązuje się wybierać jedynie renomowanych dostawców infrastruktury informatycznej, gwarantujących najwyższy poziom świadczonych usług w szczególności respektowania przepisów prawa polskiego i europejskiego w zakresie ochrony danych osobowych oraz gwarantujących przetwarzanie danych osobowych w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • 22. Wykaz podmiotów, o których mowa wyżej, którym Usługodawca podpowierzył przetwarzanie powierzonych przez Usługobiorcę danych znajduje się u Usługodawcy i może być udostępniony Usługobiorcy na jego pisemny wniosek.
 • 23. Zmiana podmiotów, którym podpowierzono przetwarzanie danych nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu, str. 5 jednakże Usługodawca zobowiązuje się informować Usługobiorców o takich zmianach za pośrednictwem systemu informatycznego strony internetowej wFirma.pl.
 • 24. Usługodawca informuje, że Usługobiorcy przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z Rozporządzenia, a w szczególności te określone w Rozdziale IV Sekcja I i II Rozporządzenia.
 • 25. Na podstawie motywu 47 Rozporządzenia w trakcie trwania umowy, czy ogólniej, gdy realizowany jest cel, dla którego dane osobowe zostały powierzone, administrator może je również wykorzystywać na potrzeby akcji promocyjnych, reklamowych (marketingowych), własnych towarów lub usług. I nie musi Usługobiorcy pytać o zgodę.
 • § 7. Okres obowiązywania umowy oraz jej rozwiązanie

 • 1. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest, co do zasady na czas określony równy Okresowi Abonamentowemu. Przedłużenie okresu abonamentowego usługi skutkuje przedłużeniem Umowy bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli przez Strony. Umowa o świadczenie Usługi ulega rozwiązaniu na skutek:
  • a. nieprzedłużenia Okresu Abonamentowego tej usługi zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
  • b. śmierci Usługobiorcy,
  • c. ustania bytu prawnego Usługobiorcy,
  • d. usunięcia przez Usługobiorcę konta w systemie
 • 2. Usługodawca uprawniony będzie do rozwiązania umowy o świadczenie danej Usługi w przypadku, gdy:
  • a. Usługobiorca istotnie naruszy postanowienia umowy.
  • b. Usługobiorca będzie korzystał z Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem lub określonymi parametrami.
  • c. Usługobiorca będzie działał na szkodę Usługodawcy, innych klientów Usługodawcy lub użytkowników sieci Internet,
  • d. Usługobiorca dokonuje czynności niezgodnych z prawem lub działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu.
 • 3. Przed rozwiązaniem umowy Usługodawca wezwie drugą stronę umowy do zaprzestania naruszeń wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni na zaniechanie tych naruszeń. Wezwanie pod rygorem nieważności musi zostać złożone na piśmie.
 • 4. Rozwiązanie umowy wymaga zachowania formy pisemnej.
 • 5. W przypadku decyzji o zwrocie środków na konto Usługobiorcy, Usługodawca potrąca 20 zł tytułem kosztów operacyjnych dotyczących obsługi zwrotu środków tj., wystawienia korekty, przeprowadzenia zwrotu środków z rachunku bankowego. Usługobiorca wyraża zgodę na potrącenie ww. kwoty, bez konieczności składania przez Usługodawcę odrębnego oświadczenia o potrąceniu. Warunkiem zwrotu środków jest usunięcie konta przez Usługobiorcę z Serwisu.
 • § 8. Ograniczenie odpowiedzialności

 • 1. W przypadku utraty loginu lub hasła do głównego profilu użytkownika Klient powinien skierować do systemu wniosek o przypomnienie loginu lub wygenerowanie nowego hasła. Wniosek powinien zawierać dane niezbędne do identyfikacji Klienta. Wniosek o zmianę może skierować wyłącznie osoba upoważniona do reprezentacji Klienta lub osoba wskazana w umowie jako główny użytkownik.
 • 2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za operacje dokonywane poprzez profil główny oraz utworzone przez niego dodatkowe profile użytkownika.
 • 3. W razie utraty hasła użytkownik winien niezwłocznie dokonać jego zmiany lub zablokować profil indywidualny z poziomu konta menadżerskiego.
 • 4. Właściciel nie gwarantuje prawidłowego i ciągłego działania Serwisu na Twoim urządzeniu. W przypadku nieprawidłowego działania należy zaprzestać korzystania z Serwisu.
 • 5. Właściciel nie odpowiada za jakiekolwiek efekty czy szkody wynikłe z użytkowania Serwisu (pośrednie lub bezpośrednie), utratę zysków, utratę informacji, i jakiekolwiek inne straty. Także z powodu przerw lub chwilowego braku działania Serwisu (patrz wsparcie użytkowników).
 • § 9. Uwagi końcowe

  Wszelkie uwagi dotyczące działania serwisu prosimy zgłaszać na adres office@verifgo.com lub przez formularz na stronie www.verifgo.com